Beleidsplan

Algemene informatie
Voor u ligt het geactualiseerde beleidsplan 2023-2028 voor het beheer en onderhoud van zowel de opstallen als de dieren van Stichting Kinderboerderij Buiten- “Gewoon”. Het beleidsplan is een handvat om de visie en doelstelling van het bestuur voor nu en de toekomst veilig te stellen. Het geactualiseerde projectplan heeft mede gediend voor de verdere invulling van dit beleidsplan. Het projectplan, bijlagen bij de beleidsplannen, protocollen liggen verder voor belangstellenden ter inzage in het Buitenhuis. In september van elk jaar worden deze documenten door de beheerder, Wim Brands en het DB van Stichting Buiten- “Gewoon” waar nodig geactualiseerd en dan door het AB vastgesteld.

Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon” (verder te noemen ‘het bestuur’) heeft zich ten doel gesteld om de kinderboerderij in te richten met een meervoudige doelstelling.

In samenwerking met vrijwilligers een kinderboerderij in te richten om de leefbaarheid van Velp, gemeente Land van Cuijk, en regio te vergroten, de integratie van mensen met een beperking te bevorderen en een belangrijke educatieve rol ten aanzien van de jeugd te vervullen i.s.m. Dichterbij, Vereniging IVN en de gemeente Land van Cuijk. Daarbij wordt een kwaliteitsslag gemaakt, samen met o.a. bovengenoemde partijen en worden kansen benut om landschappelijke en natuurwaarden te verhogen en het gebied voor extensieve recreatie aantrekkelijker te maken.

Om de doelstelling te verwezenlijken en te behouden is een continuïteit en een mate van professionaliteit noodzakelijk. Het beleidsplan is een besturingsinstrument voor het bestuur, de beheerder(s) en de vrijwilligers. Dit beleidsplan vormt het kader waarbinnen de (dagelijkse) besluitvorming, activiteiten en verdeling van de beschikbare middelen wordt vormgegeven.

Dit beleidsplan dient als handvat voor het bestuur om het huidige en toekomstig beheer en onderhoud veilig te stellen en te toetsen aan de doelstelling, zoals die is omschreven in het projectplan.

Door het bestuur zal jaarlijks keuzes gemaakt dienen te worden mede aan de hand van de financiële mogelijkheden en dan mogelijk prioriteiten te stellen.

U kunt ook het laatste jaarverslag als PDF downloaden.

Inventarisatie huidige situatie

De kinderboerderij is centraal gelegen op het landgoed Mariëndaal (voorheen Venestein) met er omheen een lanen structuur van grote bomen en aan twee zijden een doorlopend asfalt pad dat het terrein ontsluit. De kinderboerderij heeft een oppervlakte van ongeveer 25.000 m2 in erfpacht van Dichterbij met aan de noordzijde een bosje wat door Natuurvereniging IVN Grave is ingericht als een belevingsbos.
De kinderboerderij bestaat grotendeels uit gras met in het midden een kleine vijver, die het parkje deels in tweeën verdeelt. Elk gedeelte is weer opgedeeld in meerdere weitjes, die elk weer voorzien zijn van een schuil- of nachthok.

Centraal ligt een looppad van tegels en klinkers. Over de vijver ligt een smalle loopbrug. In het park zijn nog restanten te vinden uit de Tweede Wereldoorlog. De Canadezen hebben daar nl. een tentenkamp gehad. Ook staat er een soort burcht/ruïne die vroeger door een pater Jezuïet is gebouwd. De afrastering is van gaas, hekwerk en/of ander materiaal. Een aansluiting van water, elektra en gas is aanwezig.

Het Buitenhuis is het hoofdgebouw van de kinderboerderij en biedt onderdak aan de cliënten van Dichterbij voor dagbesteding en als clubhuis van Natuurvereniging IVN Grave. Met IVN is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten, deze wordt jaarlijks geïndexeerd na evaluatie. Zie bijlage nr. 2.

Ook het beheer van het hertenparkje in Grave valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting, Met de gemeente Land van Cuijk zijn hierover afspraken gemaakt. De schriftelijke bevestiging hiervan dient nog met de nieuwe gemeente geactualiseerd te worden. Zie bijlage nr. 6 en 7.

Het dierenbestand is eenvoudig en beperkt zich tot diverse soorten schapen, geiten, ezels, pony’s, varkens, koe, konijnen, cavia’s, pluimvee, volière- en watervogels.

Er is vanaf het begin van de kinderboerderij, officieel 2012, hard gewerkt door vrijwilligers, soms met cliënten, aan onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Mede hierdoor is er nu een kinderboerderij waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn.

Het bestuur en vrijwilligers blijven werken aan de duurzame verbeteringen.

Financiële paragraaf

Het bestuur heeft zich als doelstelling gesteld dat de baten en kosten goed op elkaar zijn afgestemd en jaarlijkse middelen te reserveren voor vervanging en groot onderhoud. Naast de inkomsten voor dagbesteding voor cliënten van Dichterbij en subsidie van de gemeente, blijft er gewerkt worden aan het werven van inkomsten o.a. via sponsoren, vrienden van de kinderboerderij en vrije giften. Voor uitbreiding en vernieuwing moeten overige bronnen van inkomsten gevonden worden.

In november van elk jaar wordt er een begroting voor het daarop volgende jaar opgesteld.

Als basis voor deze begrotingen dient een planning van onderhoud, vervanging van materialen en de overeenkomsten met Dichterbij, Natuurvereniging IVN Grave en de Gemeente Land van Cuijk worden daarvoor jaarlijks op de inhoud en uitvoering getoetst.  

In de begroting wordt ook rekening gehouden met langere termijn onderhoud en planning. De begroting dient jaarlijks sluitend te zijn te zijn.

Voor eenmalige uitgaven kan dekking gezocht worden middels subsidie of sponsoring. De sponsoring aan de kinderboerderij kan in overleg ook in natura zijn.

Daarnaast probeert de Stichting Kinderboerderij Buiten- “Gewoon” jaarlijks vaste giften te generen.

Daarnaast worden met Dichterbij en Natuurvereniging IVN Grave regelmatig evaluatie momenten ingebouwd. Jaarstukken worden opgemaakt vóór 1 maart en vastgesteld vóór 1 april van elk jaar.

Verdere inkomsten

Kinderfeestjes:

Deze kunnen worden aangevraagd via de website, en kunnen alleen gehouden worden op zaterdag, dit i.v.m. drukte voor de cliënten in de dagbesteding. Er is geen begeleiding door vrijwilligers van de kinderboerderij. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten van € 1,– per persoon met een minimum van € 25,–.

 

Familiedagen en verenigingen:

Deze kunnen worden aangevraagd via de website. Er kan eventueel educatie en rondleidingen verleend worden door de vrijwilligers. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten van € 1,– per persoon met een minimum van € 25,–.

 

Educatie aan basisscholen:

Deze kunnen worden aangevraagd via de website (kinderboerderij@gmail.com). Er wordt dan in samenspraak een invulling gegeven aan het verblijf op de kinderboerderij door middel van educatie en rondleidingen door de vrijwilligers en IVN. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 25,– per klas/groep.

Beheer en onderhoud

Het beheer van de kinderboerderij en de verzorging van de dieren is de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De verzorging van de dieren door de week wordt gedaan door de cliënten van Stichting Dichterbij, zij worden begeleid door medewerkers van Dichterbij, die kennis en ervaring hebben met omgang met cliënten en met de verzorging van en de omgang met dieren. Ook worden zij bijgestaan door vrijwilligers.

In het weekend wordt door vrijwilligers van de kinderboerderij het voeren van de dieren voor hun rekening genomen. Dit gaat naar volle tevredenheid. Het voerdersteam komt regelmatig bij elkaar om een planning te maken voor de komende maanden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die toezicht houden op de omgang met dieren door bezoekers en het handzaam maken van de dieren.

Het streven van het bestuur is het klussenteam intact te houden en een prettige sfeer te creëren en te behouden, zodat zij met veel plezier en gemotiveerd wekelijks diverse onderhoudwerkzaamheden en renovaties kunnen uitvoeren aan gebouwen, hekwerken, bestrating, grasland, groentetuin en overige eigendommen van de kinderboerderij. Het bestuur staat altijd open voor goede ideeën en aanvullingen ten behoeve van de kinderboerderij. Jaarlijks wordt er een onderhoudsplan opgesteld door de beheerder(s) en daarna door het bestuur vastgesteld.

De uitvoering van het beheer en onderhoud staat onder leiding en toezicht van een van de bestuursleden en/of de beheerder, hij of zij houden het bestuur op de hoogte van de voortgang en kosten van het beheer en onderhoud. Vooraf wordt een kostenraming gemaakt.

Uitgangspunt is dat er wordt samengewerkt tussen de vrijwilligers en de cliënten met hun begeleiding.

Kind vriendelijkheid en veiligheid

Het bestuur streeft er naar de kinderboerderij zo kindvriendelijk mogelijk te maken en te houden, zodat ouders met kinderen graag en met plezier een aantal uren doorbrengen op de kinderboerderij. Hierbij is gezondheid van de dieren van groot belang en is het bestuur bijzonder blij met het Zoönosen certificaat en doet er alles aan om dit certificaat te behouden.

De keuze van de dieren wordt bepaald op kindvriendelijkheid, aaibaarheid en vertrouwen.

Op plaatsen waar de kinderen bij de dieren mogen heeft dit alle prioriteit, om te voorkomen dat zij angstig worden of gewond raken. Ook het welzijn van de dieren is van groot belang.

Op de kinderboerderij is een speelruimte met zand ingericht, waar kleine kinderen met eenvoudig speelgoed kunnen spelen en veiligheidsrisico’s worden beperkt. Voor de wat grotere kinderen is het belevingsbos aangelegd onder beheer van Natuurvereniging IVN Grave. Verder zijn er nog veel mogelijkheden om te wandelen o, in de directe omgeving, op Landgoed Mariëndaal.

Dagbesteding voor mensen met beperkingen

Op de kinderboerderij vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Dichterbij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagbesteding. Samen met de begeleiding verzorgen de cliënten de dagelijkse taken ten behoeve van de dieren, zoals voeren, strooien, stallen schoonhouden, schoffelen, vegen, houtzagen en onderhoud aan bestrating en gebouwen wat tot hun mogelijkheden behoort. Zij worden gebracht en gehaald door derden.

De beheerder/dagelijks bestuur vanuit het bestuur pleegt regelmatig overleg met de begeleiding over de uit te voeren taken. Aankopen van materieel en gereedschap wordt gedaan door de beheerder of in overleg met de beheerder. (passend binnen het jaarlijks bestedingsplan)

Werkkleding of indien nodig veiligheidskleding wordt aangeschaft door de begeleiding vanuit Dichterbij.

In het Buitenhuis vindt de gezamenlijke pauze plaats van de cliënten met hun begeleiding. Voor koffie en thee zorgt Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon” en voor de lunch zorgt Dichterbij.

Het Buitenhuis wordt dagelijks schoon gehouden door de cliënten en tweemaal per week is er een grote beroepshalve schoonmaakbeurt betaald door Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon”. Met Dichterbij is deze dagbesteding geregeld middels een samenwerkingsovereenkomst, die geldt voor 5 jaar, maar die jaarlijks wordt geïndexeerd. Een manager van Dichterbij heeft zitting in het algemeen bestuur van de Stichting Kinderboerderij Buiten- “Gewoon” waardoor tussentijds evaluatie niet noodzakelijk is. Een jaar voor verlopen van de contracttermijn wordt het geheel geëvalueerd en evt. aangepast.

Dierenwelzijn en gezondheid

Het bestuur van de kinderboerderij vindt het zeer belangrijk dat de dieren in goede conditie zijn, in een omgeving die bij de dieren past met veel rust.

Alle dieren die het nodig hebben, moeten goede nacht- of schuilgelegenheid hebben met passend en voldoende strooisel. De nachtverblijven worden in overleg regelmatig schoongemaakt. Ook de weiden worden zoveel als mogelijk mestvrij gehouden ter voorkoming van worminfectie.

Alle dieren krijgen naast het hooi en perspulp voldoende fris water en krachtvoer naar behoefte. Dit in overleg met de beheerder.

Het bestuur van de Kinderboerderij hecht bijzonder veel waarde aan de gezondheid en welzijn van de dieren.

Het Zoönose certificaat geeft een stukje waardering voor de goede inzet. Alle dieren worden op advies van de dierenarts ontwormd. Alle behandelingen worden bijgehouden in een logboek. De kinderboerderij wordt regelmatig bezocht door een dierenarts. Enten van schapen en geiten tegen Q koorts is verplicht vóór 1 augustus van elk jaar. Schema’s worden bijgehouden. Daarnaast moet de beheerder dagelijks/wekelijks de dieren beoordelen op kleur en levendigheid, zieke dieren zo snel mogelijk apart zetten en behandelen. Het bestuur hecht er veel waarde aan om gegevens en aanbevelingen van de Gezondheidsdienst voor Dieren na te leven.

Nieuwe dieren worden in quarantaine gezet, totdat ze gewend zijn aan hun nieuwe omgeving.

Fokbeleid

Het bestuur van de kinderboerderij heeft als doelstelling uitsluitend dieren te houden die passen op de kinderboerderij met voorkeur voor dieren die bij de zeldzame huisdierrassen behoren. Het moeten dieren zijn die kinderen niet afschrikken, echter uitdagend mooi en lief en betrouwbaar zijn. Er wordt niet om commerciële redenen met de dieren gefokt.

Het bestuur streeft ernaar geen vermeerderingsbedrijf te exploiteren, echter wil zich inzetten om regelmatig vanaf maart tot juli jonge dieren te hebben bij de diversen soorten dieren op de kinderboerderij.

Jaarlijks wordt er een fokschema opgesteld met als doel een vitaal en gevarieerd dierenbestand op te bouwen en te behouden. Dieren die over zijn worden zoveel mogelijk geplaatst bij andere zorg- en kinderboerderijen en of particulier. Afvoer valt niet altijd uit te sluiten.

Het bestuur hecht er veel waarde aan om de diversen soorten en rassen zoveel mogelijk raszuiver te houden.

Vrijwilligers

De kinderboerderij wordt naast de cliënten, die een dagbesteding hebben, gerund door vrijwilligers.

De vrijwilligers worden ingezet voor diverse klussen o.a. onderhoud en renovatie, voeren, educatie, activiteiten, als gastheer/-vrouw, als beheerder en bestuurslid.

Onder vrijwilliger wordt verstaan:

Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor de stichting, zonder dat hij daarvoor een arbeidsvergoeding ontvangt. Er is geen sprake van een arbeidscontract.

Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen vooraf een kennismakingsgesprek.

Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, welke wordt gebruikt voor het personeelsdossier. De gegevens worden opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor belanghebbenden (beheerder/dagelijks bestuur). Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan.

Het bestuur wenst over te gaan tot aanvrage van een Verklaring Omtrent het Gedrag van Natuurlijke Personen voor nieuwe en mogelijk voor alle vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn tijdens hun activiteiten op of voor de kinderboerderij verzekerd via het collectief van de Gemeente Land van Cuijk. Het bestuur is volgens de gemeente ook collectief verzekerd voor bestuursverantwoordelijkheid.

Bezoekers

Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij de ingang worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van deze regels. Bij overtreding worden bezoekers hierop aangesproken.

Educatie

De kinderboerderij geeft kosteloze educatie aan scholen in de Gemeente Land van Cuijk en regio mede in ruil voor subsidie. (wethouder gaf een bijdrage aan de scholen te vragen i.p.v. entree)

Scholen van buiten de Gemeente Land van Cuijk betalen een vergoeding.

Klachten afhandeling

Een klacht die mondeling, telefonisch of via de mail wordt gemeld, wordt geregistreerd in een logboek met eventueel de gegevens van de melder. Er is een klachten en meldingenprotocol

Afhankelijk van het soort klacht wordt deze binnen 2 weken door minimaal 2 bestuursleden beoordeeld en wordt indien noodzakelijk de melder gehoord.

Is het een klacht betreffende de dieren, wordt de beheerder geraadpleegd.

Is de klacht aannemelijk en relevant, dan moet deze binnen 2 maanden zijn afgehandeld.

Uitvoering

De uitvoering van dit beleidsplan ligt in handen van het bestuur. Zij zullen toezien of dit beleidsplan goed wordt nageleefd en stellen de financiële middelen beschikbaar voor een goede naleving.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Het bestuur streeft ernaar volledig te voldoen aan de eisen van het protocol inventarisatie en evaluatie, uitgegeven door vSKBN.

Het bestuur zal jaarlijks dit beleidsplan evalueren en toetsen op de realiteit en indien nodig is op onderdelen aanpassen.

Dit geactualiseerde beleidsplan is tijdens de bestuursvergadering van 2023 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon”, Velp N.Br.

Velp, 2023 

Het Bestuur.